[UIKit cơ bản] – Bài 10. UITextView, NSAttributedString

UITextView, NSAttributedString Trong bài này, mình và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu cách mà một UITextView hiển thị text và định dạng text với NSAttributedString là như thế nào. Đối với thuộc tính và các thông tin liên quan đến đối tượng, bạn có thể xem lại ở các phần trước trong quyển Read More