[UIKit cơ bản] – Bài 4. UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView

UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView Những đối tượng trong phần này đều gần giống nhau về cách thức khai báo, truy vấn giá trị. Tuy nhiên mỗi đối tượng sẽ có một công dụng khác nhau và dựa vào mỗi điểm đặc trưng đó mà làm phong phú thêm cho ứng dụng của bạn. Mời các Read More