[UIKit cơ bản] – Bài 3. UIAlertController

UIAlertController Đây là đối tượng thay thế cho 2 đối tượng UIAlertView và UIActionSheet. Đặc biệt hơn cả, đối tượng này là một trong những đối tượng không thiết kế được trên view, có nghĩa là, muốn nó xuất hiện cho người dùng nhìn thấy, bạn cần thao tác với code. Nhưng cũng không khó Read More