[UIKit cơ bản] – Bài 7. UIImageView, UIImage, Library, Camera

UIImageView, UIImage, Library, Camera Phần này sẽ giúp các bạn hiểu được cách mà một hình ảnh có thể hiện thị trên view. Đồng thời giúp các bạn biết cách để tạo ra một ứng dụng chụp ảnh. Xin lưu ý: UIImageView là đối tượng hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh và nó có Read More