[UIKit cơ bản] – Bài 6. UIWebView, URLRequest, Delegate

UIWebView, URLRequest, Delegate Ở phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách gửi một truy vấn thông qua URLRequest và nhận giá trị trả về dưới dạng HTML rồi hiển thị nó lên màn hình cho người dùng nhìn thấy. Hay còn nói cách khác là tải và hiển thị nội dung trang Read More