[UIKit cơ bản] – Bài 8. UITableView, Cell, Custom Cell

UITableView, Cell, Custom Cell Một UITableView cho phép hiển thị nội dung dưới dạng một danh sách theo từng dòng khác nhau (gọi là Cell). Người dùng có thể tương tác bằng cách trượt lên/xuống để xem nội dung theo dòng. Ngoài ra để sinh động hơn, chúng ta cũng có thể thiết kế nội Read More