[UIKit cơ bản] – Bài 12. UITabbar

UITabbar Tab, bạn đã thấy hình ảnh của nó rất nhiều trong các ứng dụng, ví dụ như: iTunes, Clock, Movie. Đó là một thanh ngang nằm dưới cùng màn hình, có chứa những item mà mỗi khi chúng ta bấm vào item nào thì ViewController của item đó xuất hiện. Đặt sách và DVD Read More